Collaborating Researchers Postdoctoral Researchers Doctoral Students Graduate Students Research Assistants
 
Collaborating Researchers
 
王舒民 教授 (Wang, Shu-Ming) Professor, Department of Information Management, Chinese Culture University, Taiwan
李文瑜 教授 (Lee, Silvia Wen-Yu) Professor, Graduate Institute of Information and Computer Education, National Taiwan Normal University, Taiwan
李旻憲 教授 (Lee, Min-Hsien) Professor, Program of Learning Sciences, National Taiwan Normal University, Taiwan
林鴻銘 教授 (Lin, Hung-Ming) Professor, Department of Business Administration, Minghsin University of Science and Technology, Taiwan
侯惠澤 教授 (Hou, Huei-Tse) Professor, Graduate Institute of Applied Science and Technology, National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan
高家斌 教授 (Kao, Chia-Pin) Professor, Department of Child Care Education, Southern Taiwan University, Taiwan
張欣怡 教授 (Chang, Hsin-Yi) Professor, Program of Learning Sciences, National Taiwan Normal University, Taiwan
梁至中 教授 (Liang, Jyh-Chong) Professor, Program of Learning Sciences, National Taiwan Normal University, Taiwan
許衷源 教授 (Hsu, Chung-Yuan) Professor, Department of Child Care, National Pintung University of Science and Technology, Taiwan
黃騰 教授 (Huang, Teng) Professor, Center of Teacher Education, Fu Jen Catholic University, Taiwan
王雅鈴 副教授 (Wang, Ya-Ling) Associate Professor, Dept. of Adult & Continuing Education, National Taiwan Normal University, Taiwan
吳清麟 副教授 (Wu, Ching-Lin) Associate Professor, Program of Learning Sciences, National Taiwan Normal University, Taiwan
吳穎沺 副教授 (Wu, Ying-Tien) Associate Professor, Graduate Institute of Network Learning Technology, National Central University, Taiwan
辛靜婷 副教授 (Hsin, Ching-Ting) Associate Professor, Department of Early Childhood Education, National Tsing Hua University, Taiwan
周育如 副教授 (Chou, Yu-Ju) Associate Professor, Department of Counseling & Clinical Psychology, National Dong Hwa University, Taiwan
林佳慶 副教授 (Lin, Chia-Ching) Associate Professor, Graduate Institute of Science Education & Environmental Education, National Kaohsiung Normal University, Taiwan
林宗進 副教授 (Lin, Tzung-Jin) Associate Professor, Program of Learning Sciences, National Taiwan Normal University, Taiwan
邱國力 副教授 (Chiou, Guo-Li) Associate Professor, Program of Learning Sciences, National Taiwan Normal University, Taiwan
張珮青 副教授 (Chang, Peichin) Associate Professor, Department of English, National Taiwan Normal University, Taiwan
黃文龍 副教授 (Huang, Wen-Lung) Associate Professor, Department of Film & TV Design, China University of Technology, Taiwan
溫媺純 副教授 (Wen, Meichun Lydia) Associate Professor, Graduate Institute of Science Education, National Changhua University of Education, Taiwan
鄭琨鴻 副教授 (Cheng, Kun-Hung) Associate Professor, Graduate Institute of Library & Information Science, National Chung Hsing University, Taiwan
王靖曄 助理教授 (Wang, Ching-Yeh) Assistant Professor, Department of Hotel Management, National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism, Taiwan
李良一 助理教授 (Li, Liang-Yi) Assistant Professor, Program of Learning Sciences, National Taiwan Normal University, Taiwan
周致丞 主治醫師 (Chou, Chih-Chen) Doctor of Medicine, School of Chinese Medicine, China Medical University; Clinical assistant professor at School of Medicine,China Medical University; Director of the Center for Teacher Education,China Medical University Hospital
周德嬚 助理教授 (Chou, Te-Lien) Assistant Professor,Department of English Language and Literature, Fu-Jen Catholic University, Taiwan
林祖強 助理教授 (Lin, Tzu-Chiang) Assistant Professor, Center of General Education, National Kaohsiung University of Science and Technology, Taiwan
邱晏麟 助理教授 (Chiu, Yen-Lin) Assistant Professor, Department of Medical Education & Bioethics / Graduate Institute of Medical Education & Bioethics, National Taiwan University College of Medicine, Taiwan
許軒 助理教授 (Hsu, Hsuan) Assistant Professor, Department of Restaurant, Hotel and Institutional Management, Fu Jen Catholic University, Taiwan
郭碧祝 助理教授 (Kuo, Pi-Chu) Assistant Professor, Department of Science Communication, National Pingtung University, Taiwan
陳志鴻 助理教授 (Chen, Chih-Hung) Assistant Professor, Master Program of Professional Teacher, National Taichung University of Education, Taiwan
陳品儒 助理教授 (Chen, Pin-Ju) Assistant Professor, Teacher Education Center, Ming Chuan University, Taiwan
湯凱喻 助理教授 (Tang, Kai-Yu) Assistant Professor, Graduate Institute of Library and Information Science, National Chung Hsing University, Taiwan
馮瑞 助理教授 (Feng, Rae) Assistant Professor, Department of Applied Informatics, Fo Guang University, Taiwan
楊育芳 助理教授 (Yang, Yu-Fang) Assistant Professor, Language Center, Jen-Teh College of Medicine, Nursing and Management, Taiwan
蔡佩珊 助理教授 (Tsai, Pei-Shan) Assistant Professor, Teacher Education Center, National Taipei University of Technology, Taiwan
鄭英雪 助理教授 (Cheng, Ying-Hsueh) Assistant Professor, Department of Foreign Languages and Literature, National Chung Cheng University
賴孟龍 助理教授 (Lai, Meng-Lung) Assistant Professor, Department of Early Childhood Education, National Chiayi University, Taiwan
謝文敏 助理教授 (Hsieh, Wen-Min) Assistant Professor, Department of Applied Foreign Languages, National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan
魏士軒 助理教授 (Wei, Shih-Hsuan) Assistant Professor, Department of Mathematics Education, National Taichung University of Education, Taiwan
王鴻原 博士 (Wang, Hung-Yuan) Teacher, Tsai Wen Elementary School, Taiwan
石美倫 博士 (Shih, Mei-lun) Assistant Director, Division of Learning Support, Center for Teaching and Learning Development, National Taiwan University, Taiwan
何心寧 博士(Ho, Hsin-Ning)  
吳安璿 博士(Wu, An-Hsuan) Postdoctoral Fellow, International Computer and Information Literacy Study (ICILS), National Research Center in Taiwan
李文清 博士 (Lee, Wen-Ching) Research Fellow, International Digital Commerce Research Division, Commerce Development Research Institute, Taiwan
李承泰 博士 (Li, Cheng-Tai) Postdoctoral Fellow, Graduate Institute of Applied Science and Technology, National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan
李明娟 博士 (Li, Ming-Chaun) Post-doctoral Researcher, Graduate Institute of Library, Information and Archival Studies, National Chengchi University, Taiwan
林怡君 博士 (Lin, Yi-Chun)
林哲立 博士 (Lin, Che-Li) Associate Research Fellow, Research Centern for Curriculum and Instruction, National Academy for Educational Research, Taiwan
邱盈儒 博士 (Chiu, Ying-Ju)  
許聿靈 博士 (Hsu, Yu-Ling)
曾聖超 博士 (Tseng, Sheng-Chau) High school teacher
蔡又玲 博士 (Tsai, Yu-Ling)
謝雅慧 博士 (Hsieh, Ya-Hui )
Postdoctoral Researchers
 
欒輝 博士 (Luan, Hui)
葉靜宜 博士 (Yeh, Tracy, Ching-yi)
Doctoral Students
 
鍾添旭 (Chung, Tien-Hsu)  
張曉東 (Chang, Hsiao-Tung)  
黃嘉男 (Huang, Chia-Nan) Teacher, Taichung Minicipal Dajia Senior High School, Taiwan
吳書豪 (Wu, Shu-Hao)  
卓宜萱 (Cho, I-Hsuan)  
Graduate Students
 
葉宇凡 (Yeh, Yu-Fan)
Research Assistants
 
黃怡甄 (Huang, I-Chen)
關穎 (Kuan, Ying)
Supporting Assistants
 
陳佩瑛 (Chen, Pei-Ying)
侯孟華 (Hou, Meng-Hua)
陳詩婷 (Chen, Shih-Ting)